Ogólne warunki handlowe sklepu internetowego

Ogólne warunki handlowe z informacjami o kliencie

Spis treści

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej „OWH”) firmy Fitness Nation GmbH (dalej „Sprzedawca”) mają zastosowanie do wszystkich umów na dostawę towarów, jakie konsument lub przedsiębiorca (dalej „Klient”) zawiera ze Sprzedawcą w odniesieniu do Sprzedawca towarów prezentowanych w jego sklepie internetowym. Niniejszym sprzeciwia się włączeniu własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Niniejsze Ogólne Warunki stosuje się odpowiednio do umów dostawy towarów prezentowanych w drukowanym katalogu Sprzedawcy, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.

1.3 Niniejsze Ogólne Warunki stosuje się odpowiednio do umów o dostawę bonów, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.

1.4 Niniejsze Ogólne Warunki stosuje się odpowiednio do umów o dostawę biletów, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej. Niniejszy regulamin reguluje jedynie sprzedaż biletów na niektóre wydarzenia określone w opisie przedmiotu sprzedającego, a nie realizację tych wydarzeń. Do realizacji imprez mają zastosowanie wyłącznie przepisy ustawowe w relacji klient – ​​organizator oraz wszelkie odmienne warunki organizatora. Jeżeli sprzedający nie jest jednocześnie organizatorem, nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe przeprowadzenie imprezy, za co odpowiedzialność ponosi wyłącznie odpowiedni organizator.

1.5 Konsumentem w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną wykonuje swoją działalność gospodarczą lub niezależną działalność zawodową.

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedającego nie stanowią wiążącej oferty ze strony Sprzedającego, lecz służą umożliwieniu Klientowi złożenia wiążącej oferty.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, Klient poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia, składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towaru znajdującego się w koszyku. Ponadto Klient może również złożyć Sprzedawcy ofertę telefonicznie, e-mailem lub poprzez formularz kontaktowy online.

2.3 Zamawiając towary znajdujące się w drukowanym katalogu Sprzedawcy, Klient może złożyć Sprzedawcy swoją ofertę telefonicznie, faksem, e-mailem lub pocztą. W tym celu klient może wypełnić formularz zamówienia dołączony do drukowanego katalogu sprzedawcy i odesłać go do sprzedawcy.

2.4 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,

 • poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faksem lub e-mailem), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie przez klienta potwierdzenia zamówienia, lub
 • poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, przy czym decydujące znaczenie ma odbiór towaru przez klienta, lub
 • prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Jeżeli istnieje kilka z powyższych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy jedna z powyższych alternatyw występuje jako pierwsza. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się z końcem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.5 W przypadku składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, tekst umowy jest zapisywany przez sprzedawcę po zawarciu umowy i przesyłany klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia . Sprzedawca nie udostępnia treści umowy poza tym. Jeżeli Klient przed wysłaniem zamówienia założył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedawcy, dane zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedawcy i mogą być bezpłatnie wywołane przez Klienta za pośrednictwem jego chronionego hasłem konta użytkownika, podając odpowiednie dane logowania

2.6 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może zidentyfikować ewentualne błędy wprowadzania, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest obraz na ekranie. Klient może korygować swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu składania zamówienia za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy do momentu naciśnięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.7 Do zawarcia umowy dostępny jest język niemiecki i angielski.

2.8 Przetwarzanie zamówienia i kontakt odbywa się zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej i zautomatyzowanego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest poprawny, aby wysyłane przez Sprzedawcę wiadomości e-mail mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, w przypadku korzystania z filtrów SPAM, Klient musi zapewnić dostarczenie wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia.

3.1 Konsumentom przysługuje zasadniczo prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Dalsze informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce odstąpienia od umowy sprzedawcy.

3.3 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajduje się poza Unią Europejską w chwili zawarcia umowy .

3.4 Zgodnie z § 312g ust. 2 nr 9 BGB, o ile nie uzgodniono inaczej, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z zajęciami rekreacyjnymi, jeżeli umowa przewiduje określony dzień lub okres świadczenia. Zgodnie z tym prawo do odstąpienia jest również wyłączone w przypadku umów dotyczących sprzedaży biletów na zaplanowane imprezy rekreacyjne.

4.1 O ile nie zaznaczono inaczej w opisie produktu sprzedającego, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych przypadkach mogą powstać dodatkowe koszty, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi klient. Należą do nich np. koszty przelewów bankowych (np. opłaty za przelewy, opłaty za kurs wymiany) czy opłaty importowe lub podatki (np. cła). Takie koszty mogą być również poniesione w związku z przelewem pieniędzy, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Opcje płatności zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.

4.4 Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność jest należna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony ustaliły późniejszy termin płatności.

4.5 W przypadku płatności za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal”) , zgodnie z warunkami Regulaminu PayPal, dostępnymi pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub – jeśli klient nie posiada konta PayPal – na warunkach i warunki płatności bez konta PayPal, dostępne pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5.1 Towary dostarczane są na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

5.2 Towary dostarczane przez spedytora są dostarczane „bezpłatnie”, tj. do krawężnika publicznego znajdującego się najbliżej adresu dostawy, chyba że w informacjach o wysyłce w sklepie internetowym sprzedającego określono inaczej i nie uzgodniono inaczej.

5.3 Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie klienta, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione przez sprzedawcę w związku z tym. Nie dotyczy to kosztów dostawy, jeżeli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania przez klienta z prawa do odstąpienia od umowy, do kosztów zwrotu stosuje się uregulowanie zawarte w polityce odstąpienia od umowy sprzedawcy.

5.4 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanych towarów przechodzi na klienta z chwilą dostarczenia przez sprzedawcę przedmiotu spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób odpowiedzialnej za przewóz z przesyłki. Jeżeli Klient występuje jako Konsument, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanego towaru przechodzi dopiero z chwilą wydania towaru Klientowi lub osobie upoważnionej do jego odbioru. Odbiegając od tego, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanego towaru przechodzi również na klienta dla konsumentów z chwilą wydania przez sprzedawcę towaru przewoźnikowi,

5.5 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub niewłaściwej dostawy do siebie. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy brak dostawy nie jest obowiązkiem sprzedawcy i zawarł on określoną transakcję zabezpieczającą z dostawcą z należytą starannością. Sprzedający dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zakupić towar. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a należność zostanie niezwłocznie zwrócona.

5.6 Odbiór przez klienta nie jest możliwy ze względów logistycznych.

5.7 Vouchery są przyznawane Klientowi w następujący sposób:

 • za pobranie
 • e-mailem

5.8 Bilety są wydawane klientowi w następujący sposób:

 • za pobranie
 • e-mailem

6.1 W  stosunku do konsumentów sprzedający zastrzega sobie prawo własności do dostarczonego towaru do czasu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.

6.2 Sprzedający w stosunku do przedsiębiorców zastrzega sobie własność dostarczonego towaru do czasu pełnego uregulowania wszelkich roszczeń wynikających z trwających stosunków handlowych.

6.3 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, jest on uprawniony do odsprzedaży zastrzeżonego towaru w zwykłym toku działalności. Klient ceduje z góry na sprzedawcę wszystkie wynikające z tego roszczenia wobec osób trzecich w wysokości odpowiedniej wartości faktury (wraz z podatkiem obrotowym). Ta cesja obowiązuje niezależnie od tego, czy zastrzeżone towary zostały odsprzedane bez lub po przetworzeniu. Klient pozostaje upoważniony do ściągania należności nawet po dokonaniu cesji. Uprawnienie Sprzedającego do samodzielnego dochodzenia roszczeń pozostaje nienaruszone. Sprzedający nie będzie jednak ściągał należności, dopóki klient wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec sprzedającego, nie zalega z płatnościami i nie zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego.

Jeżeli zakupiony przedmiot jest wadliwy, obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady. Niezależnie od tego obowiązują następujące zasady:

7.1 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca,

 • sprzedający ma możliwość wyboru rodzaju świadczenia uzupełniającego;
 • w przypadku towarów nowych termin przedawnienia wad wynosi rok od przejścia ryzyka;
 • w przypadku towarów używanych prawa i roszczenia z tytułu wad są zasadniczo wyłączone;
 • przedawnienie nie rozpoczyna się ponownie, jeżeli w ramach odpowiedzialności za wady zostanie dokonana dostawa zastępcza.

7.2 Jeżeli klient występuje jako konsument, w stosunku do towarów używanych z zastrzeżeniem następującej liczby obowiązują następujące zasady: Roszczenia z tytułu wad są wykluczone, jeżeli wada wystąpi dopiero po upływie roku od dostawy towaru. Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku od dostawy towaru, można dochodzić w ustawowym terminie przedawnienia.

7.3 Ograniczenia odpowiedzialności i skrócone terminy określone w powyższych paragrafach nie mają zastosowania

 • za rzeczy, które były używane w budynku zgodnie z ich zwykłym przeznaczeniem i spowodowały jego wadę,
 • o roszczenia odszkodowawcze i zwrot kosztów przez klienta, a także
 • w przypadku, gdy Sprzedający podstępnie zataił wadę.

7.4 Ponadto dla przedsiębiorców ustawowe terminy przedawnienia prawa do regresu zgodnie z § 445b BGB pozostają nienaruszone.

7.5 Jeżeli klient działa jako kupiec w rozumieniu § 1 HGB, podlega komercyjnemu obowiązkowi sprawdzenia i zgłoszenia wad zgodnie z § 377 HGB. Jeżeli klient nie wywiązuje się z uregulowanych tam obowiązków awizacji, uważa się, że towar został dopuszczony.

7.6 Jeżeli klient występuje jako konsument, proszony jest o złożenie dostawcy reklamacji w sprawie dostarczonego towaru z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym sprzedawcy. Nieprzestrzeganie przez klienta nie ma żadnego wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

Sprzedawca odpowiada wobec klienta za wszelkie umowne, quasi-umowne i ustawowe roszczenia, w tym deliktowe roszczenia o odszkodowanie i zwrot kosztów w następujący sposób:

8.1 Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność z jakiejkolwiek przyczyny prawnej

 • w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa,
 • w przypadku umyślnego lub wynikającego z zaniedbania urazu życia, kończyny lub zdrowia,
 • na podstawie przyrzeczenia gwarancyjnego, chyba że w tym zakresie uzgodniono inaczej,
 • z powodu obowiązkowej odpowiedzialności, takiej jak na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.

8.2 W przypadku niedbalstwa sprzedającego naruszy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że odpowiedzialność jest nieograniczona zgodnie z powyższą klauzulą. Istotnymi zobowiązaniami umownymi są zobowiązania, które umowa nakłada na sprzedawcę zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganie klient może regularnie polegać .

8.3 Poza tym odpowiedzialność sprzedawcy jest wyłączona.

8.4 Powyższe przepisy dotyczące odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do odpowiedzialności sprzedającego za jego pomocników i przedstawicieli prawnych.

9.1 Jeżeli zgodnie z treścią umowy sprzedawca jest winien nie tylko dostawę towaru, ale także przetwarzanie towaru zgodnie z określonymi specyfikacjami klienta, klient musi przekazać operatorowi wszystkie treści wymagane do przetworzenia, takie jak teksty , obrazami lub grafiką w formatach plików, formatowaniu, obrazie określonym przez operatora – oraz wielkości plików i przyznaniu mu niezbędnych praw użytkowania. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zakup i nabycie praw do tych treści. Klient oświadcza i przyjmuje odpowiedzialność za posiadanie prawa do korzystania z treści przekazanych Sprzedawcy. W szczególności zapewnia, że ​​nie są naruszane żadne prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, znaki towarowe oraz dobra osobiste.

9.2 Klient zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności przed roszczeniami osób trzecich, które może on dochodzić wobec niego w związku z naruszeniem ich praw poprzez umowne wykorzystanie przez Sprzedawcę treści Klienta. Klient ponosi również uzasadnione koszty niezbędnej obrony prawnej, w tym wszelkie opłaty sądowe i adwokackie w ustawowej wysokości. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie. W przypadku wniesienia roszczenia przez osobę trzecią, Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego, zgodnego z prawdą i kompletnego podania Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji i obrony.

9.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, jeżeli treści dostarczone przez Klienta w tym celu naruszają zakazy prawne lub urzędowe lub godzą w dobre obyczaje. Dotyczy to w szczególności dostarczania treści antykonstytucyjnych, rasistowskich, ksenofobicznych, dyskryminujących, obraźliwych, zagrażających młodzieży i/lub gloryfikujących przemoc.

Jeżeli zgodnie z treścią umowy sprzedawca jest winien nie tylko dostawę towaru, ale także montaż lub instalację towaru u klienta oraz wszelkie odpowiednie czynności przygotowawcze (np. pomiary), zastosowanie mają następujące zasady:

10.1 Sprzedający świadczy swoje usługi według własnego uznania lub przez wybrany przez niego wykwalifikowany personel. Sprzedawca może również korzystać z usług osób trzecich (podwykonawców), które działają w jego imieniu. O ile w opisie usługi Sprzedającego nie zaznaczono inaczej, Klientowi nie przysługuje prawo wyboru konkretnej osoby do realizacji żądanej usługi.

10.2 Klient jest zobowiązany do przekazania sprzedawcy pełnych i zgodnych z prawdą informacji wymaganych do świadczenia należnej usługi, o ile jego zamówienie nie wchodzi w zakres odpowiedzialności sprzedawcy zgodnie z treścią umowy.

10.3 Sprzedawca skontaktuje się z Klientem po zawarciu umowy w celu umówienia terminu wykonania należnej usługi. Klient zapewni sprzedającemu lub personelowi przez niego upoważnionemu dostęp do odpowiednich obiektów klienta w uzgodnionym terminie.

10.4 Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na klienta dopiero po zakończeniu prac montażowych i przekazaniu klientowi.

11.1 Bony, które są wydawane bezpłatnie przez sprzedawcę w ramach promocji o określonym okresie ważności i których klient nie może nabyć (dalej „bony promocyjne”) mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym sprzedawcy i tylko we wskazanym Kropka.

11.2 Bony promocyjne mogą być realizowane wyłącznie przez konsumentów.

11.3 Poszczególne produkty mogą zostać wykluczone z kampanii kuponowej, jeśli odpowiednie ograniczenie wynika z treści kuponu promocyjnego.

11.4 Bony promocyjne można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejsze wyrównanie nie jest możliwe.

11.5 W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.

11.6 Wartość towaru musi być co najmniej równa kwocie bonu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie zostaną zwrócone przez sprzedającego.

11.7 Jeżeli wartość bonu promocyjnego nie wystarcza na pokrycie zamówienia, w celu rozliczenia różnicy można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę.

11.8 Saldo bonu promocyjnego nie zostanie wypłacone w gotówce ani nie będą wypłacane odsetki.

11.9 Kupon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeśli klient zwróci towar opłacony w całości lub w części za pomocą kuponu promocyjnego w ramach ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

11.10 Bon promocyjny jest przeznaczony wyłącznie do wykorzystania przez osobę na nim wskazaną. Przeniesienie kuponu promocyjnego na osoby trzecie jest wykluczone. Sprzedający jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzenia uprawnień materialnych danego posiadacza bonu.

12.1 Bony, które można nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego (zwane dalej „bonami upominkowymi”), można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym sprzedającego, chyba że kupon stanowi inaczej.

12.2 Bony upominkowe i pozostałe salda bonów upominkowych można zrealizować do końca trzeciego roku następującego po roku, w którym bon został zakupiony. Pozostały kredyt zostanie przyznany klientowi do daty wygaśnięcia.

12.3 Bony podarunkowe można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejsze wyrównanie nie jest możliwe.

12.4 W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden bon upominkowy.

12.5 Bony Podarunkowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do zakupu Towarów i nie można ich używać do zakupu kolejnych Bonów Podarunkowych.

12.6 Jeżeli wartość bonu upominkowego nie wystarcza na pokrycie zamówienia, do rozliczenia różnicy można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę.

12.7 Saldo bonu upominkowego nie jest wypłacane w gotówce ani nie jest oprocentowane.

12.8 Bon podarunkowy jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez osobę na nim wskazaną. Przeniesienie bonu podarunkowego na osoby trzecie jest wykluczone. Sprzedający jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzenia uprawnień materialnych danego posiadacza bonu.

13.1 We wszystkich stosunkach prawnych między stronami obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, nie zostaje cofnięta.

13.2 Ponadto ten wybór prawa w zakresie ustawowego prawa odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do konsumentów, którzy w momencie zawarcia umowy nie należą do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajduje się poza Unii Europejskiej w momencie zawarcia umowy.

Jeżeli klient działa jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest miejsce działalności sprzedawcy. Jeżeli klient ma siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy, jeżeli umowę lub roszczenia wynikające z umowy można przypisać profesjonaliście klienta lub działalność handlowa. W powyższych przypadkach sprzedawcy zawsze przysługuje jednak odwołanie do sądu właściwego dla siedziby klienta.

– Sprzedający poddał się warunkom uczestnictwa w inicjatywie e-commerce „Uczciwość w handlu”, które można obejrzeć w Internecie pod adresem https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/.

16.1 Komisja UE udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów kupna online lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.

16.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani chętny do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem arbitrażowym.